İktisat

From TUİÇ Sözlük
Jump to navigation Jump to search

İktisadın Tanımı

Temel İktisadi Kavramlar

Kıtlık, Tercih ve Fırsat Maliyeti

İstekler ve İhtiyaçlar

Mallar ve Hizmetler

Mallar

Hizmetler

Fayda,Değer ve Fiyat

Üretim ve Üretim Faktörleri

İktisadın Bölümleri

Mikro İktisat ve Makro İktisat

Pozitif ve Normatif İktisat

Üretim İmkanları Modeli

Modelin Varsayımları

Üretim İmkanları Tablosu

Üretim İmkanları Eğrisi

İktisadi Kavramlar ve Üretim İmkanları Eğrisi

Kıtlık,Tercih ve Fırsat Maliyeti

Üretimde Etkinlik

İşsizlik

Friksiyonel İşsizlik
Yapısal İşsizlik
Doğal İşsizlik
Konjonktürel İşsizlik

İktisadi Büyüme

İktisadi Sorun ve İktisadi Sistemler

Mikroekonomi

Talep

Arz

Piyasa Dengesi

Rekabet Çeşitleri

Tam Rekabet Piyasası

Tekelci Rekabet

Tekel Piyasa (Monopoli)

Oligopoli

Oyun Kuramı ve Nash Dengesi

Nash Dengesi

Mahkum İkilemi

Kartel Hilesi

Oyun Teorisi ve Hileli Piyasa

Makroekonomi

Temel Makroekonomik Kavramlar

Çıktı ve Gelir
İşsizlik
Enflasyon ve Deflasyon

Dış Denge

Klasik Dönem Öncesi İktisadi Düşünce

İngiliz Aydınlanması

John Locke

David Hume

Fizyokrasi

Klasik Dönem

Adam Smith

Ulusların Zenginliği

Görünmez El

Thomas Malthus

David Ricardo

Jeremy Bentham

Jean-Baptiste Say

John Stuart Mill

Sosyalist Düşüncenin Doğuşu

Karl Marx

Das Kapital

Marksizm

Alman Tarihçi Okulu

Marjinalizm

William Stanley Jevons

Carl Menger

Léon Walras

Neoklasik İktisat

Alfred Marshall

Avusturya Okulu

Ludwig Von Mises

Friedrich Hayek

Vilfredo Pareto

Sosyalist Planlama Tartışması

Kurumcu İktisat

Keynesyen Ekonomi

John Maynard Keynes

Paracı İktisat Okulu (Monetarizm)

Chicago Okulu

Milton Friedman

Gary Becker ve Rasyonel Seçim Teorisi

Neo-Liberalizm

Uluslararası İktisat

Erken Dış Ticaret Teorileri

Merkantilizm ve Dış Ticaret

Fizyokrasi ve Dış Ticaret

Klasik Dış Ticaret Teorileri

Mutlak Üstünlükler Teorisi

Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi

Fırsat Maliyetleri Teorisi

Emek-Değer Teorisi

Karşılıklı Talep Kanunu ve Teklif Eğrileri

Uluslararası Ekonomik Birleşmeler Teorisi

Ortak Pazar

Dış Ödemeler Dengesi ve Ödemeler Bilançosunda Denge Mekanizmaları

Ödemeler Dengesi Hesapları

Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar

Dünya Ticaret Örgütü

Uluslararası Para Fonu (IMF)

Dünya Bankası