İktisat

From Uluslararası İlişkiler Wiki
Jump to navigation Jump to search

İktisadın Temel Kavramlarına Giriş

İktisadın Tanımı

Temel İktisadi Kavramlar

Kıtlık, Tercih ve Fırsat Maliyeti

İstekler ve İhtiyaçlar

Mallar ve Hizmetler

Mallar

Hizmetler

Fayda,Değer ve Fiyat

Üretim ve Üretim Faktörleri

Temel Karar Birimleri

İktisadın Yöntemi

İktisadın Bölümleri

Mikro İktisat ve Makro İktisat

Pozitif ve Normatif İktisat

Üretim İmkanları Modeli

Modelin Varsayımları

Üretim İmkanları Tablosu

Üretim İmkanları Eğrisi

İktisadi Kavramlar ve Üretim İmkanları Eğrisi

Kıtlık,Tercih ve Fırsat Maliyeti

Üretimde Etkinlik

İşsizlik

Friksiyonel İşsizlik
Yapısal İşsizlik
Doğal İşsizlik
Konjonktürel İşsizlik

İktisadi Büyüme

İktisadi Sorun ve İktisadi Sistemler

Mikroekonomi

Talep

Arz

Piyasa Dengesi

Elastikiyet

Fiyat Elastikiyeti

Tüketici ve Üretici Rantı

Tüketici Rantı

Üretici Rantı

Toplumsal Maliyet - Tüketici Fazlası Kaybı

Kamusal Mallar ve Dışsallıklar

Ekonomik Kıtlık, Olanaklar, Tercihler ve Fırsat Maliyeti

Üretim Olanakları

Göreceli Üstünlük

Marjinal Fayda ve Bütçe Doğrusu

Üretim Kararları ve Ekonomik Kâr

Ekonomik Kâr ve Fırsat Maliyeti

Ortalama (Toplam) Maliyet

Marjinal Maliyet

Marjinal Gelir

Kısa Vadede Maliyet Yapısı

Uzun Vadede Maliyet Yapısı

Emek ve Marjinal Ürün Geliri

Fiyat Farklılaştırması

Rekabet Çeşitleri

Tam Rekabet Piyasası

Tekelci Rekabet

Tekel Piyasa (Monopoli)

Oligopoli

Oyun Kuramı ve Nash Dengesi

Nash Dengesi

Mahkum İkilemi

Kartel Hilesi

Oyun Teorisi ve Hileli Piyasa

Makroekonomi

Temel Makroekonomik Kavramlar

Çıktı ve Gelir
İşsizlik
Enflasyon ve Deflasyon

Makroekonomik Modeller

Toplam Talep-Toplam Arz (AD-AS)

IS-LM Modeli

Ekonomik Büyüme ve Ekonomik Kalkınma

Makroekonomik Politikalar

Para Politikası

Maliye Politikası

Makroekonominin Doğuşu ve Yaklaşımlar

Klasik Yaklaşım

Keynesyen Yaklaşım

Parasal Yaklaşım

Yeni Klasik Yaklaşım

Yeni Keynesyen Yaklaşım

Klasik Dönem Öncesi İktisadi Düşünce

İngiliz Aydınlanması

John Locke

David Hume

Fizyokrasi

Klasik Dönem

Adam Smith

Ulusların Zenginliği

Görünmez El

Thomas Malthus

David Ricardo

Jeremy Bentham

Jean-Baptiste Say

John Stuart Mill

Sosyalist Düşüncenin Doğuşu

Karl Marx

Das Kapital

Marksizm

Alman Tarihçi Okulu

Marjinalizm

William Stanley Jevons

Carl Menger

Léon Walras

Neoklasik İktisat

Alfred Marshall

Avusturya Okulu

Ludwig Von Mises

Friedrich Hayek

Vilfredo Pareto

Sosyalist Planlama Tartışması

Kurumcu İktisat

Keynesyen Ekonomi

John Maynard Keynes

Paracı İktisat Okulu (Monetarizm)

Chicago Okulu

Milton Friedman

Gary Becker ve Rasyonel Seçim Teorisi

Neo-Liberalizm

Uluslararası İktisat

Erken Dış Ticaret Teorileri

Merkantilizm ve Dış Ticaret

Fizyokrasi ve Dış Ticaret

Klasik Dış Ticaret Teorileri

Mutlak Üstünlükler Teorisi

Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi

Fırsat Maliyetleri Teorisi

Emek-Değer Teorisi

Karşılıklı Talep Kanunu ve Teklif Eğrileri

Faktör Donanımı Teorisi (Heckscher ve Ohlin)

Faktör Zenginliği Kavramı

Faktör Yoğunluğu Kavramı

Faktör Fiyatları Eşitliği Teoremi

Rybczynskı (Ribzinski) Teoremi

Yeni Dış Ticaret Teorileri

Varlık (Mevcudiyet) Modeli

Yetişkin (Nitelikli) İş Gücü Modeli

Ürün Dönemleri Teorisi

Ölçek Ekonomisi Teorileri ve Dış Ticaret

Tekelci (Monopolcü) Rekabet Teorisi ve Dış Ticaret

Uluslararası Ekonomik Birleşmeler Teorisi

Tercihli Ticaret Anlaşması

Ortak Pazar

Gümrük Tarifeleri ve Tarife Dışı Engeller

Gümrük Vergilerinin Kısmi Denge Etkileri

Ticaret Hadleri ve Optimum Gümrük Tarifeleri

Tarife Dışı Ticaret Politikası Araçları

Döviz Piyasası ve Döviz Kuru Sistemleri

Esneklik Kazandırılmış Sabit Kur Sistemi

Döviz Kuru Politikası

Dış Ödemeler Dengesi ve Ödemeler Bilançosunda Denge Mekanizmaları

Ödemeler Dengesi Hesapları

Sermaye ve Finans Hesabı

Net Hata ve Noksan Hesabı (NHN)

Ödemeler Dengesi Açığı ve Fazlası

Ödemeler Dengesi Denge Mekanizmaları

Dış Borç Sorunu

Yabancı Tasarruf Kaynakları

Dış Borç Sorunlarının Olası Çözüm Yolları

Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar

WTO

IMF

Dünya Bankası

Döviz Kurları ve Sermaye Hareketliliği

Finans Politikaları ve Finansal Kurumlar

Uluslararası Finansal İstikrar