Hukuk

From Uluslararası İlişkiler Wiki
Jump to navigation Jump to search

Anayasa Hukuku

Anayasa Hukukunun Genel Esasları

Anayasa Hukuku Kavramı
Anayasa Kavramı
Kurucu İktidar
Devlet Kavramı
Devlet Şekilleri
Monarşi
Cumhuriyet
Üniter Devlet
Bileşik Devlet

Hükümet Sistemleri

Demokrasi
Seçimler
Temel Hak ve Hürriyetler
Kanunların Anayasaya Uygunluk Denetimi: Anayasa Yargısı

Türk Anayasa Hukuku

Osmanlı Anayasa Gelişmeleri
Sened-i İttifak
Tanzimat Fermanı
Islahat Fermanı
Kanun-u Esasi:Birinci Meşrutiyet
Kanun-u Esasi Değişiklikleri:İkinci Meşrutiyet

Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeleri

1921 Anayasası
1924 Anayasası
1961 Anayasası
1982 Anayasası

Uluslararası Hukuk

Uluslararası Hukukun Kaynakları

Bağlayıcı Kaynaklar
Yardımcı Kaynaklar
Diğer Olası Kaynaklar
Kaynaklar Hiyerarşisi

Uluslararası Adalet Divanı Statüsü 38. Madde Düzenlemesi

Uluslararası Hukukun Diğer Kaynakları

Açık Belge Teorisi-Clear Act Theory

Koruma Sorumluluğu- Responsibility to Protect(R2P)

Uluslararası Hukukun Temel Nitelikleri

Uluslararası Hukuk Kavramı
Uluslararası Hukuk-Ulusal Hukuk İlişkisi

Uluslararası Hukukta Kişilik

Uluslararası Hukukta Kişilik Kavramı
Uluslararası Hukukun Kişileri

Uluslararası Antlaşmalar

Antlaşmaların Yapılışı
Antlaşmaların Uygulanması
Antlaşmaların Tadili ve Değiştirilmesi
Antlaşmaların Yorumlanması
Antlaşmaların Geçerliliği
Antlaşmaların Sona Ermesi, Antlaşma Hükümlerinin Askıya Alınması
Antlaşmalara Devletlerin Ardıl Olması (Halefiyet)

Uluslararası Devletin Ülkesi

Uluslararası Devletin Sınırları
Ülkelerin Kazanılması ve Kaybedilmesi
Ülke Türleri
Ülke Kazanım Yolları
Özel Yerler

Uluslararası Hukukta Devletin Yetkisi

Devletin Cezai Yetkisi
Devletin Hukuki Yetkisi

Uluslararası Deniz Hukuku

Deniz Hukukunun Gelişimi
Deniz Alanları
Esas Hat Kavramı
İçsular
Karasuları
Boğazlar
Bitişik Bölge
Balıkçılık Bölgesi
Münhasır Ekonomik Bölge
Kıta Sahanlığı
Açık Deniz
Uluslararası Deniz Yatağı
Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi

Uluslararası Hava ve Uzay Hukuku

Hava Sahasının Hukuksal Statüsü
Hava Ulaşım Rejimi
Hava Sahasından İletişim(Telekomünikasyon) Maksadıyla Yararlanma
Uluslararası Uzay Hukuku
Uluslararası Uzay Hukukunun Kaynakları
Uzay Hukukunun Temel Prensipleri

Uluslararası İnsan Hakları Hukuku

Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Kavramı
İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması

Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma

Birleşmiş Milletler Öncesi Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma
Birleşmiş Milletler Döneminde Kuvvet Kullanma

Uluslararası Silahlı Çatışmalar Hukuku ve Uluslararası İnsancıl Hukuk

Silahlı Çatışmalar Hukukunun Kuralları
Silahlı Çatışmalar Hukukunun İhlalleri ve Sonuçları

Uluslararası Hukukta Devletlerin Ardıl Olmaları

Devlerin Uluslararası Antlaşmalara Ardıl Olmaları
Devletlerin Diğer Bazı konularda Ardıl Olması

Uluslararası Hukukta Devletin Sorumluluğu

Sorumluluğun Ortaya Çıkması
Yükümlülüğün İhlal Edilmesi
Devlete Yüklenebilme(Bağlanabilme)
Sorumluluğu Ortadan Kaldıran Haller
Devlet Sorumluluğunun Uygulanması
Diplomatik Koruma ve Uyrukluk

Uluslararası Uyuşmazlıkların Barışçıl Yollarla Çözümü

Diplomatik Yollar
Yargısal Yollar=

Rebus Sic Stantibus

Ahde Vefa