Petr Savitsky

From TUİÇ Sözlük
Jump to navigation Jump to search

Avrasyacı yaklaşımın düşünce dünyasına XX. yüzyılın başında girdiğini söylemek mümkündür. Avrasyacı düşünce akımın ortaya çıkmasındaki en önemli neden Rusya’nın Batılı mı yoksa Doğulu mu olduğu tartışmalarından kaynaklanmaktadır. Petr Savitsky Avrasya Birliği projesini teorik anlamda temellini oluşturan teorisyenlerden kabul edilebilir. SSCB kurulduktan sonra komünizm rejimi ile ters düşmesinden dolayı çalışmalarını ülke dışında gerçekleştirmiştir. Avrasya Birliği Projesi temellerini oluşturan teorisyenler olarak, Nikolay Trubetskoy ve Georgyi Vernadski örnek verilebilir. [1]

Üç düşünür de Rusya’nın Dünya üzerinde özel bir coğrafya olduğunu savunmaktadır. Avrasya coğrafyasının değerlerinin farklılığı konusunda devamlı belirtirken kültürel yapının, ulus anlayışı ve devlet örgütlenmesinin Batı’dan farklı olduğunu vurgulamaktadır. Bu yüzden Avrasyacılığın temelini Batı’nın Rusya’yı anlamasının mümkün olmayacağı yatmaktadır. Petr N. Savitsky, “Rusya’nın Coğrafi Özel¬likleri” adlı eserinde mevcut iklim verilerinden, sıcaklık ve nem/rutubet oranlarından hareketle Rusya coğrafyasının fiziki özelliklerinin dökümü¬nü vermektedir. Kitabın amacı, müellifin deyişiyle, "Avrasya dünyasının (belli ölçütlere göre) coğrafi bütünlüğünü önemli ölçüde ispatlamak” idi.[2]

“Ortak yaşamı”nı nitelendir¬mek için, Savitski Rusça “mestorazvitie” terimini kullanmaktaydı. Bu bir nevi, jeopolitik biliminin kurucularından F. Ratzel’in ileri sürdüğü Lebensraum, yani hayat alanı kavramına benzer bir ifade olup gelişme ala¬nı (mesto-yer, alan; razvitie-gelişme/yayılma) manasına gelmektedir.[3]

Avrasyacılar Rusya’yı , Avrupa ve Asya’dan farklı kendine özgü kültürel-coğrafi dünyası olan özel bir kıta ve bu arada daha çok Asya’ya dönük olarak görmekteydiler. Avrasyacılar, Avrasya’nın öncelikle coğrafi bir yapı ve iklimsel bir alanşallaşma olduğunu düşünüyorlardı. Savitsky Avrasya’yı birbiri peşi sıra gelen tundra, orman, bozkır ve çöl bölgelerini takip edebileceğimiz döşeme taşlarını hatırlatan bir coğrafya olarak betimlemekteydi. [4]


  1. Munasipova M. Ydyrys K. , (2015) , Soğuk Savaş sonrasıdönemde Rusya'nın dış politikasında Avrasya Birliği Projesi, KaradenizAraştırmaları, 45,58-67
  2. Vugar İ.Avrasyacılık: alternatif bir dünya düzenine doğru mu ?, 30.01.2018 http://www.kirmizilar.com/tr/index.php/tartisma/item/316-avrasyacilik-alternatif-bir-dunya-duzenine-dogru-mu
  3. Vugar İ.,Avrasyacılık : alternatif bir dünya düzenine doğru mu ? , 30.01.2018http://www.kirmizilar.com/tr/index.php/tartisma/item/316-avrasyacilik-alternatif-bir-dunya-duzenine-dogru-mu
  4. Sari Y.(2014) , Rus Avrasyacılığı, 31.01.2018, http://www.yeraltitarih.com/2014/04/rus-avrasyaciligi-2011.html