Kapitalist Devlet

From Uluslararası İlişkiler Wiki
Jump to navigation Jump to search

Kapitalist devlet, kapitalist sosyo-ekonomik sistemleri içeren devlet türüdür. Üretim araçlarının (fabrikalar, tarlalar, maden ocakları, atölyeler gibi) mülkiyet hakkının kişi veya kişilere ait olduğu ve bu nedenle üretimde kişi veya kişilerin oluşturduğu kurumların öncelikli olarak etkili olduğu devlet şeklidir. Kapitalist devletin temel işlevleri, ticari girişimlere ve sermaye birikimine elverişli bir yasal çerçeve ve altyapısal çerçeve sağlamaktır. Bir kapitalist ekonomide devletin gerekli ve uygun işlevi üzerine farklı normatif teoriler vardır; bırakınız yapsınlar (Laissez faire) savunucuları, kamu mallarının sağlanması ve özel mülkiyet haklarının korunmasıyla sınırlı bir devleti tercih ederken müdahalecilik savunucuları, sermaye ve iş birikimi için uygun bir ortam sağlamak için düzenleme, müdahale ve makroekonomik istikrarın önemini vurgular.

Kapitalist üretim tarzının egemenliği altında ortaya çıkan kapitalist devlet, sosyo-ekonomik ilişkiler aracılığıyla, bireylerin birliğinin ortak çıkarlarını yaratarak, kendisini ulusal iradenin en üst düzeyde örgütlü temsilcisi olarak sunar. Yalnızca ekonomiye değil, egemen sınıflara karşı da özerk olan kapitalist devlet, tüm sınıflara karşı tarafsız bir görünüme sahip olmasına izin verir. [1]

Kapitalist sisteme göre, devlet, piyasa işleyişine mümkün olduğunca az müdahale etmelidir; çünkü bu sisteme devletin müdahalesi bu sistemin düzeniyle oynaması anlamına gelir. Bu nedenle devlete ekonomi üzerinde fazla yetki verilmez. Kapitalist sistemde ekonomi, devlet müdahalesi olmaksızın otomatik olarak işler. Üreticiler neyi üretip neyi üretmeyeceklerine ve tüketiciler neyi satın alıp almayacaklarına kendi özgür iradeleriyle karar verebilirler.

The Capitalist State

The capitalist state is the type of state that includes capitalist socio-economic systems. It is a form of state in which the ownership right of the means of production (such as factories, fields, mines, workshops) belongs to individuals and therefore institutions formed by individuals are primarily effective in production. The main functions of the capitalist state are to provide a legal and infrastructural framework conducive to business enterprises and capital accumulation. There are different normative theories on the necessary and appropriate function of the state in a capitalist economy; while advocates of laissez faire prefer a state limited to the provision of public goods and protection of private property rights, advocates of interventionism emphasize the importance of regulation, intervention, and macroeconomic stability to provide a favorable environment for capital and business accumulation.

The capitalist state, which emerged under the rule of the capitalist mode of production, presents itself as the highest organized representative of the national will by creating the common interests of the unity of individuals through socio-economic relations. The capitalist state, being autonomous not only against the economy but also against the ruling classes, allows it to have a neutral appearance against all classes.

According to the capitalist system, the state should interfere with the market operation as little as possible; because the state's intervention in this system means that it has to play with the order of this system. Therefore, the state is not given too much power to intervene in the economy. In the capitalist system, the economy operates automatically without state intervention. Producers can freely decide what to produce and what not and what consumers will and will not buy.

Hazırlayan: Selin Dikmen

Kaynakça

  1. Berker Bank, "Poulantzas’ın Kapitalist Devlet Kuramı: Sivil Toplum ve Devlet Arasındaki İkiliğin Aşılması", (Sosyal Bilimler Dergisi, 2012)