Leviathan Devlet

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Leviathan devlet kavramı, Thomas Hobbes’ın “Leviathan” adlı eserinde güç, yetki ve faaliyetleri oldukça genişlemiş olan devlet türünü ifade etmek için kullanılmıştır. Klasik liberalizmin kökeni olarak kabul edilen leviathan devlet anlayışı, özellikle radikal bir bireysellik biçimini ifade eder. Devleti Fenike mitolojisinde su canavarı anlamına gelen Leviathan’a benzeten ve onu tüm yasaları yaratma ve ortadan kaldırma gücü olarak tanımlayan Hobbes, mutlakiyetçi bir devlet görüşünü savunmuştur. Hobbes, devletin "yapay bir adam" dan başka bir şey olmadığına inanıyordu. Hobbes sivil barış ve toplumsal birliğin en iyi şekilde toplumsal sözleşme sonucu kurulan devlet topluluğu ile sağlanacağını sert bir şekilde savunur. Hobbes'un ideal topluluğu, devletin güvenliğini korumakla sorumlu bir egemen güç tarafından yönetilir ve ortak savunmayı sağlamak için mutlak yetki verilir. Ayrıca, bu devletlerin kamu sektörü oldukça büyüktür. [1]

Hobbes'a göre devletin temel amacı bireysel güvenliktir. İnsanlar daha güvenli ve mutlu bir hayat sürmek amacıyla devletler halinde yaşarken kendilerini kısıtlamalara tabi tutarlar. Böylelikle, insanlar devlet yapısıyla beraber kendilerini hem iç hem de dış tehlikelere karşı güven altına almışlardır. Bu imkanlara kavuşmak ise ancak iyi bir devlet ile mümkündür. İnsanlar bu yapı için haklarından vazgeçmektedirler. Bu sözleşme oybirliği ile yapılır ve toplumu oluşturan kişiler sözleşmeyi imzalayarak hak ve özgürlüklerini devlete devrederler.

Leviathan State

The concept of Leviathan state has been used in Thomas Hobbes’s book "Leviathan" to express the type of state whose power, authority and activities have greatly expanded. The leviathan understanding of the state, which is accepted as the origin of classical liberalism, expresses a particularly radical form of individualism. Hobbes, who compared the state to Leviathan, which means water monster in Phoenician mythology, and defined it as the power to create and eliminate all laws, advocated an absolutist view of the state. Hobbes believed that the state was nothing more than an "artificial man." Hobbes strongly advocates that civil peace and social unity are best achieved through the state community established as a result of social contract. The ideal community of Hobbes is led by a sovereign power responsible for maintaining the security of the state, and is given absolute authority to ensure common defense. Also, the public sector of these states is quite large.

According to Hobbes, the main purpose of the state is individual security. People subject themselves to restrictions while living in states in order to lead a safer and happier life. Thus, people have secured themselves against both internal and external dangers, together with the state structure. Attaining these opportunities is only possible with a good state. People give up their rights for this structure. This contract is made unanimously, and the people who make up the society transfer their rights and freedoms to the state by signing the contract.

Hazırlayan: Selin Dikmen

Kaynakça

  1. Thomas Hobbes, çev.: Semih Lin, "Leviathan", (Yapı Kredi Yayınları, 2016)