Hukuk

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

İçindekiler

Hukuka Giriş

Toplum Düzeni ve Toplumsal Davranış Kuralları

Hukuk Kuralları ile Ahlak Kuralları Arasındaki İlişki

Hukuk Kuralları ile Din Kuralları Arasındaki İlişki

Hukuk Kuralları ile Görgü Kuralları Arasındaki İlişki

Hukuk Kavramı

Düzen Prensibi Olarak Hukuk

Hukukun Tanımı

Hukukun Görevi

Hukuk Kuralları

Hukuki Kurumlar

Hukuki Düzen

Hukuk Sistemi

Hukuk Kurallarının Unsurları ve Ortak Nitelikleri

Yaptırım (Müeyyide)

Yaptırım Türleri

Hukukun Çeşitli Anlamları

Yürürlükteki Hukuk

Mevzu Hukuk

Tabii Hukuk (İdeal Hukuk)

Tarihi Hukuk

Hukukun İşlevleri

Barış

Güvenlik

Eşitlik

Özgürlük

Hukukun Uygulanması

Hukukun Kaynakları

Asil Kaynaklar

Yazılı Hukuk Kuralları

Yazısız Kaynak:Örf ve Adet Hukuku

Tali Kaynaklar

Yargı Kararları

Bilimsel Görüşler

Yer ve Kişi Bakımından Uygulanma

Zaman Bakımından Uygulanma

Yürürlüğe Girme

Yürürlülükten Kalkma

Yürürlülükten Kaldırma(İlga)

İptal Kararları

Hukuk Kurallarının Çatışması

Üstün Kural İlkesi

Özel Kural İlkesi

Yeni Kural İlkesi

Hukukun Yorumlanması

Sözel Yorum Teorisi

Sistematik Yorum Teorisi

Tarihsel Yorum Teorisi

Amaçsal Yorum Teorisi

Yorum Araçları

Kıyas

Evleviyet

Zıt Kanıt

Hakimin Takdir Yetkisi ve Hukuk Yaratması

Kamu Hukuku

Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Ayrımı

Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Ayrımının Belirlenmesinde Başvurulan Ölçütler

Egemenlik Ölçütü

Menfaat Ölçütü

İrade Hürriyeti Ölçütü

Eşitlik Ölçütü

Pragmatik Ölçüt

Uygulama Yöntemi Ölçütü

Kamu Hukukunun Dalları

Genel Kamu Hukuku

Devletler Genel Hukuku

İnsancıl Hukuk

Anayasa Hukuku

Anayasa Hukukunun Genel Esasları

Anayasa Hukuku Kavramı
Anayasa Kavramı
Kurucu İktidar
Devlet Kavramı
Devlet Şekilleri
Monarşi
Cumhuriyet
Üniter Devlet
Bileşik Devlet
Hükümet Sistemleri
Demokrasi
Seçimler
Temel Hak ve Hürriyetler
Kanunların Anayasaya Uygunluk Denetimi: Anayasa Yargısı

Türk Anayasa Hukuku

Osmanlı Anayasa Gelişmeleri
Senedi İttifak
Tanzimat Fermanı
Kanun-u Esasi:Birinci Meşrutiyet
Kanun-u Esasi Değişiklikleri:İkinci Meşrutiyet
Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeleri
1921 Anayasası
1924 Anayasası
1961 Anayasası
1982 Anayasası
Temel İlkeler
Cumhuriyetçilik İlkesi
Üniter Devlet İlkesi
İnsan Haklarına Saygılı Devlet İlkesi
Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet İlkesi
Demokratik Devlet İlkesi
Laik Devlet İlkesi
Sosyal Devlet İlkesi
Hukuk Devleti İlkesi
Eşitlik İlkesi
TBMM Üyelerinin Seçimi
TBMM Üyelerinin Hukuki Statüsü
TBMM'nin İç Yapısı ve Çalışma Düzeni
TBMM'nin Görev ve Yetkileri
Cumhurbaşkanı
Bakanlar Kurulu
Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri
Olağanüstü Yönetim Usulleri
Yargı Organı
Anayasa Yargısı
Anayasa Değişikliği

Ceza Hukuku

Ceza Muhakemesi Hukuku

İdare Hukuku

Uluslararası Kamu Hukuku

Uluslararası Hukukun Temel Nitelikleri

Uluslararası Hukuk Kavramı
Uluslararası Hukuk-Ulusal Hukuk İlişkisi

Uluslararası Hukukun Kaynakları

Bağlayıcı Kaynaklar
Yardımcı Kaynaklar
Diğer Olası Kaynaklar
Kaynaklar Hiyerarşisi

Uluslararası Antlaşmalar

Antlaşmaların Yapılışı
Antlaşmaların Uygulanması
Antlaşmaların Tadili ve Değiştirilmesi
Antlaşmaların Yorumlanması
Antlaşmaların Geçerliliği
Antlaşmaların Sona Ermesi, Antlaşma Hükümlerinin Askıya Alınması
Antlaşmalara Devletlerin Ardıl Olması (Halefiyet)

Uluslararası Hukukta Kişilik

Uluslararası Hukukta Kişilik Kavramı
Uluslararası Hukukun Kişileri

Uluslararası Devletin Ülkesi

Uluslararası Devletin Sınırları
Ülkelerin Kazanılması ve Kaybedilmesi
Ülke Türleri
Ülke Kazanım Yolları
Özel Yerler

Uluslararası Devletin Yetkisi

Devletin Cezai Yetkisi
Devletin Hukuki Yetkisi

Uluslararası Deniz Hukuku

Deniz Hukukunun Gelişimi
Deniz Alanları
Esas Hat Kavramı
İçsular
Karasuları
Boğazlar
Bitişik Bölge
Balıkçılık Bölgesi
Münhasır Ekonomik Bölge
Kıta Sahanlığı
Açık Deniz
Uluslararası Deniz Yatağı
Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi

Hava ve Uzay Hukuku

Hava Sahasının Hukuksal Statüsü
Hava Ulaşım Rejimi
Hava Sahasından İletişim(Telekomünikasyon) Maksadıyla Yararlanma
Uluslararası Uzay Hukuku
Uluslararası Uzay Hukukunun Kaynakları
Uzay Hukukunun Temel Prensipleri

Uluslararası İnsan Hakları Hukuku

Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Kavramı
İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması

Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma

Birleşmiş Milletler Öncesi Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma
Birleşmiş Milletler Döneminde Kuvvet Kullanma

Uluslararası Silahlı Çatışmalar Hukuku ve Uluslararası İnsancıl Hukuk

Silahlı Çatışmalar Hukukunun Kuralları
Silahlı Çatışmalar Hukukunun İhlalleri ve Sonuçları

Devletlerin Ardıl Olmaları

Devlerin Uluslararası Antlaşmalara Ardıl Olmaları
Devletlerin Diğer Bazı konularda Ardıl Olması

Devletin Sorumluluğu

Sorumluluğun Ortaya Çıkması
Yükümlülüğün İhlal Edilmesi
Devlete Yüklenebilme(Bağlanabilme)
Sorumluluğu Ortadan Kaldıran Haller
Devlet Sorumluluğunun Uygulanması
Diplomatik Koruma ve Uyrukluk

Uluslararası Uyuşmazlıkların Barışçıl Yollarla Çözümü

Diplomatik Yollar
Yargısal Yollar

Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler'in Temel Nitelikleri
Birleşmiş Milletler'in Yapısı
Diplomatik Koruma ve Uyrukluk

Uluslararası Uyuşmazlıkların Barışçıl Yollarla Çözümü

Diplomatik Yollar
Yargısal Yollar

Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler'in Temel Nitelikleri
Birleşmiş Milletler'in Yapısı

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

Hukuk Tarihi

Mali Hukuk

Özel Hukuk

Roma Hukuku

Ticaret Hukuku

Medeni Hukuk

Genel

Medeni Hukuk ve Medeni Kanun
Türkiye'de Medeni Hukuk Alanında Kanunlaştırma Hareketi
Medeni Kanun Sistematiği ve Özellikleri
Medeni Hukukun Kaynakları ve Uygulanması
Yazılı Kaynaklar

Başlangıç Hükümleri

Kanunun Uygulanması, Yorumu ve Tamamlanması
Dürüstlük İlkesi
İyiniyet
TMK'nın ve TBK'nın Genel Nitelikli Hükümlerinin Uygulanma Alanı
Hakların Kazanılma Tarzı, Kaybı ve Korunması
İspat Yükü (Beyyine Külfeti) ve İspat Vasıtaları
Resmi Belgeler

Kişiler Hukuku

Gerçek Kişiler
Kişiler Hukukunun Kanuni Düzenlemede Yeri ve Önemi
Kişilik Kavramı, Kişiliğin Başlangıcı ve Sona Ermesi
Gaiplik
Kişinin Hak Ehliyeti
Fiil Ehliyeti
Kişilik Hakkı
Hısımlık İlişkileri
Yerleşim Yeri
Şekli Anlamda Kişiler Hukuku
Tüzel Kişiler
Tüzel Kişilerin Hak ve Fiil Ehliyeti
Dernekler
Vakıf

Aile Hukuku

Aile Kavramı, Aile Hukukunda Geçerli Olan İlkeler
Nişanlanma
Evlenme
Evliliğin Genel Hükümleri
Evlilik Birliğinin Ortadan Kalkması
Soybağı
Evlat Edinme
Soybağının Hükümleri
Geniş Anlamda Aile İlişkileri
Vesayet

Miras Hukuku

Temel Kavramlar

Mirasın İntikali

Miras Hukukunun Kanundaki Düzenlenişi

Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekilleri

Yasal Mirasçılar

Evlatlık ve Altsoyun Mirasçılığı

Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı

Ölüme Bağlı Tasarfuflar

Ölüme Bağlı Tasarruflarda Konu

Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekilleri

Ölüme Bağlı Tasarrufta Koşul ve Yükümlülük

Ölüme Bağlı Tasarruflarda Yorum

Ölüme Bağlı Tasarrufların Yürürlüğe Girmemesi

Tenkis Davası

Mirasın Geçmesi

Mirasın Geçmesinin Sonuçları-Koruma Önlemleri

Mirasın Kazanılması

Mirasın Reddi

Resmi Defter Tutma

Resmi Tasfiye

Miras Sebebi İle İstihkak Davası

Miras Ortaklığı

Mirasın Paylaştırılması

Mirasta Denkleştirme

Eşya Hukuku

Genel

Zilyetlik

Tapu Sicili

Mülkiyetin Hükümleri

Taşınmaz Mülkiyeti

Kat Mülkiyeti

Devre Mülk Hakkı

Taşınır Mülkiyeti

Sınırlı Ayni Haklar

Taşınmaz Rehni

Taşınır Rehni

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukukunun Ana İlkesi:Sözleşme Özgürlüğü

Borç İlişkisinin Temel Kavramları

Borç İlişkisi Kavramı

Borcun Konusu:Edim

Kavram

Edim Türleri

Borç İlişkisinin Doğurduğu Haklar

Borç İlişkisinin Nisbi Niteliği

Borç İlişkisinden Doğan Sorumluluk

Borçların Kaynakları

Hukuki İşlem Kavramı ve Sözleşmelerin Hukuki İşlemler İçindeki Yeri

Tek Taraflı Hukuki İşlemler

Sözleşmeler

Kavram

İçeriği İtibarıyla Sözleşmelerin Nitelendirilmesi

Kararlar

Sözleşmelerin Kurulması

Öneri

İrade Beyanının Öneri Niteliği Taşıması İçin Gerekli Unsurlar

Önerinin Bağlayıcılığı

Kabul Beyanı ve İradelerin Uyuşmasının İçeriği

Kabul Beyanının Hukuki Niteliği ve Beyanın Yapılış Tarzı

Tarafların Sözleşmenin Kurulmasını Sağlayan İrade

Beyanlarının Uyuşmasının İçeriği

Sözleşmenin Kurulma ve Hükümlerini Doğurma Anı

Tacirler Arasında Kurulan Sözleşmelerde Teyit Mektubu Gönderilmesinin Rolü

Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulu Niteliği Taşıyan Sözleşme Metinleri

Genel İşlem Koşullarının Sözleşmenin İçeriğine Dahil Olması

Sözleşme İçeriğine Dahil Olan Genel İşlem Koşullarının Geçersizliği

Genel İşlem Koşullarının Yorumlanması

İlan Yoluyla Ödül Sözü Vermenin Özelliği

Sözleşme Yapma Zorunluluğu

Kanundan Doğan Sözleşme Yapma Zorunluluğu

Ön Sözleşme

Sebep Gösterilmeksizin Borç Tanıması

Sözleşmelerin Geçersizliği

Kesin Hükümsüzlük Halleri

Kesin Hükümsüzlük Kavramı

Ehliyetsizlik

Hukuka Aykırılık

Ahlaka Aykırılık

Şekle Aykırılık

İmkansızlık

Muvazaa

Çevirme(Tahvil)

Sözleşmelerin İptal Edilebilirlik Halleri

İrade Bozukluğu Halleri

Aşırı Yararlanma

Kısmi Geçersizlik

Temsil

Sözleşmenin Temsilci Tarafından Yapılması:Temsil Kavramı

Sözleşmenin Temsil Yolu ile Yapılmasının Şartları

Temsil Yetkisi Verilmesi

Temsilcinin Temsil Olunan Adına Hareket Ederek Hukuki

İşlemi Yapması

Haksız Fiiller(Sorumluluk Olguları)

Haksız Fiil Sorumluluğu Kavramı

Kusura Dayanan Sorumluluk

Unsurlar

Fiil

Hukuka Aykırılık

Zarar

Kusur

Uygun İlliyet(Nedensellik)Bağı

Ahlaka Aykırı Fiilden Sorumluluk

Kusursuz Sorumluluk

Borçlar Kanunu'nda Düzenlenen Kusursuz Sorumluluk Halleri

Zorunluluk Halinde Verilen Zarardan Sorumluluğu

Ayırt Etme Gücü Bulunmayanların Sorumluluğu

Adam Çalıştıranın Sorumluluğu

Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu

Yapı Malikinin Sorumluluğu

Tehlike Sorumluluğu

Haksız Fiiller ve Sebepsiz Zenginleşme

Maddi Zararların Belirlenmesi

Zarar Miktarının Tespiti

Denkleştirme

Zararın Belirlenmesinde Özel Durum: Bedensel Zarar ve Ölüm

Bedensel Zararın Kapsamı

Ölüm Halinde Zararın Kapsamı

Tazminatın Belirlenmesi

Manevi Tazminat

Manevi Zararın Tazmin Şekli

Bedensel Zarar veya Adam Ölmesi Halinde Manevi Tazminat

Sorumluluk Sebeplerin Çokluğu

Birden Fazla Sorumlunun Bulunması

Dış ilişkide

İç İlişkide

Birden Fazla Sorumluluk Sebebinin Bulunması

Haksız Fiil Sorumluluğunda Zamanaşımı

Sebepsiz(Haksız)Zenginleşme

Kavramsal Çerçeve

Koşulları

Zenginleşme

Yoksullaşma veya Başkasının Aleyhine Zenginleşme

Nedensellik

Zenginleşmenin Sebepsizliği(Haksızlığı)

Hüküm ve Sonuçları

Birincil(Asil)Borç: Geri Verme (İade)Borcu

Giderleri(Masrafları)İsteme Hakkı

Zamanaşımı ve Daimi Defi Hakkı

Zamanaşımı

Daimi Defi Hakkı

Geri Verme İsteminin Niteliği ve Benzer Olanaklarla Karşılaştırma

Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Geri Verme İsteminin Niteliği

Karşılaştırma

Uluslararası Özel Hukuk

Medeni Usul Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Genel Bilgi

Cebri İcra Çeşitleri

İcra Hukukunun Bölümleri

İcra ve İflas Hukukunun Kaynakları

İcra Teşkilatı (Organları)

İcra Dairelerinin Görevleri ve Yükümlülükleri

İcra Müdürlerinin Sorumluluğu

Şikayet

İcra İşlerinde Tebligat

Süreler

Tatil ve Talikler (Erteleme)

İcra Takibinin Tarafları

Her Borçluya Karşı İcra Takibi Yapılabilir

İlamsız İcra

İlamsız İcra Görev ve Yetki

Genel Haciz Yolu

Genel Haciz Yolu İle Takibin Konusu

İcra Takibinin Başlaması

Takip Talebi

Ödeme Emri ve Kesinleşmesi

Ödeme Emri
Ödeme Emrine İtiraz
İtirazın İptali Davası
İtirazın Kaldırılması
Borçtan Kurtulma Davası
İcra Takibinin İptali, Geri Bırakılması ve Ertelenmesi
Menfî Tespit Davası
İstirdat Davası
Mal Beyanı

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Hukukuna Giriş

İş Hukuku Kavramı
İş Hukukunun Özellikleri
İş Hukukunun Kaynakları
Uluslararası İş Hukuku
İş Hukukuyla İlgili Devlet Organları
İş Hukuku Yaptırımları

Temel Kavramlar

İşçi
İşveren
İşyeri
İş Hukukunun Kapsamı

Bireysel iş Hukuku

İş Akdi
İş Akdi Türleri
İş Akdinin Kurulması ve Geçersizliği

İş Akdinden Doğan Borçlar

İşçinin Borçları ve Sorumluluğu
İşverenin Ücret Ödeme Borcu
İşverenin İşçiyi Gözetme Borcu
İşverenin Eşit Davranma ve Diğer Borçları
İş Akdinin Askıya Alınması

İş Akdinin Sona Ermesi

İş Akdinin Süresi Dışında Sona Ermesi ve Süreli Fesih
İş Güvencesi
İş Akdinin Haklı Nedenle Feshi
İş Akdinin Sona Ermesinin Sonuçları

İşin Düzenlenmesi

Çalışma Süreleri
Dinleneme Süreleri
Çocuk Ve Kadın İşçiler
İş Aracılığı
İş Denetimi ve Kamusal Yaptırımlar

İş Sağlığı ve Güvenliği

Devletin Ödevleri
İşverenin Yükümlülükleri
Çalışanların ve Sendikaların Hakları ve Görevleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Yaptırımları

Deniz, Kara ve Hava Hukuku

AB Hukuku

Karşılaştırmalı Hukuk