Revision history of "Şablon:GSR/27. Hafta 2022"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 04:24, 5 July 2022Ersin Kopuz talk contribs 237 bytes +237 "{{GSR kutu |resim=Bağımsızlık Günü.jpg |boyut=300 |rowsize=300 |colsize=300 |başlık metni= Cezayir'in Bağımsızlık Günü |altyazı= |üreten= }}..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu