Siyaset Bilimi

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Enesozcan (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 08:55, 10 Haziran 2018 tarihli sürüm (Yeni Demokrasiler)
(fark) ← Önceki hâli | En güncel hâli (fark) | Sonraki hâli → (fark)
Şuraya atla: kullan, ara

İçindekiler

Siyaset Teorisi

Siyaseti Tanımlama

Hükûmet Etme Sanatı Olarak Siyaset

Kamusal İşler Olarak Siyaset

Uzlaşma ve Fikir Birliği Olarak Siyaset

İktidar Olarak Siyaset

Siyaset Çalışmaları

Felsefi Gelenek

Ampirik Gelenek

Davranışsalcılık

Rasyonel Tercihler Teorisi

Yeni Kurumsalcılık

Eleştirel Yaklaşımlar

Kavramlar, Modeller ve Teoriler

Siyasi Düşünce

Siyasi İdeolojiler

Liberalizm

Liberalizmin Unsurları

Klasik Liberalizm

Modern Liberalizm

Muhafazakârlık

Muhafazakârlığın Unsurları
Paternalist Muhafazakârlık
Yeni Sağ
Neo-Liberalizm
Neo-Muhafazakârlık

Sosyalizm

Sosyalizmin Unsurları
Marksizm
Sosyal Demokrasi
Üçüncü Yol

Diğer İdeolojik Gelenekler

Faşizm
Anarşizm
Feminizm
Çevrecilik
Dini Köktencilik

İdeolojilerin Sonu Tartışması

Hükümetler, Sistemler ve Rejimler

Geleneksel Sınıflandırma Sistemleri

Klasik Tipolojiler
"Üç Dünya" Tipolojisi

Modern Dünyanın Rejimleri

Batı Poliyarşileri
Yeni Demokrasiler
Doğu Asya Rejimleri
İslami Rejimler
Askeri Rejimler

Demokrasi

Demokrasiyi Tanımlama

Halkı Oluşturan Unsurlar
Halk Yönetimi
Halk Yönetiminin Sınırları

Demokrasi Modelleri

Klasik Demokrasi
Korumacı Demokrasi
Gelişmeci Demokrasi
Halk Demokrasisi

Uygulamada Demokrasi: Farklı Görüşler

Çoğulcu(Pluralist) Yaklaşım
Seçkinci Yaklaşım
Korporatist Yaklaşım
Yeni Sağ Yaklaşımı
Marksist Yaklaşım

Devlet

Devlet Teorileri

Çoğulcu(Pluralist) Devlet
Kapitalist Devlet
Leviathan Devlet
Patriarkal(Ataerkil) Devlet

Devletin Rolü

Minimal Devletler
Kalkınmacı Devletler
Sosyal Demokrat Devletler
Kolektifleştirilmiş Devletler
Totaliter Devletler

Devletle İlgili Tartışmalar

Küreselleşme
Devletin Yeniden Yapılandırılması

Devletaltı Yönetim

Milletler ve Küreselleşme

Milletler ve Milliyetçilik

Millet(Ulus)
Kültürel Topluluklar Olarak Milletler
Siyasal Topluluklar Olarak Milletler
Milliyetçilik Çeşitleri
Liberal Milliyetçilik
Muhafazakâr Milliyetçilik
Yayılmacı Milliyetçilik
Sömürgecilik Karşıtı Milliyetçilik
Çok Kültürlülük
Ulus-devletlerin Geleceği

Küresel Siyaset

Dünya Siyasetini Anlamak

İdealizm
Realizm
Çoğulculuk(Pluralizm)
Marksizm

Değişen Dünya Düzeni

Soğuk Savaş'ın Yükselişi ve Çöküşü
Yirmi Birinci Yüzyılda Dünya Düzeni

Küreselleşmenin Dinamikleri

Küreselleştiren Eğilimler
Küreselleşmeyle İlgili Teoriler ve Tartışmalar

Bölgeselleşme

Avrupa Birliği

Dünya Hükümeti Düşüncesi

Birleşmiş Milletler

Ulusaltı Siyaset

Merkezîleşme ve Merkezsizleşme

Merkez-Çevre İlişkileri

Federal Sistemler
Federalizm
Federalizmin Özellikleri
Federalizmin Değerlendirilmesi
Üniter Sistemler
Yerel Yönetim
Yetki Devri
Etnik ve Topluluk Siyaseti
Etnik Siyasetin Yükselişi
Topluluk Siyaseti

Siyasi Etkileşim

Ekonomi ve Toplum

İktisadi Sistemler
Dünya Üzerindeki Kapitalist Sistemler
Teşebbüs Kapitalizmi
Sosyal Kapitalizm
Kolektif Kapitalizm
Yönetilen Kapitalizm veya Yönetilmeyen Kapitalizm
Sosyalizmin Çeşitleri
Devlet Sosyalizmi
Piyasa Sosyalizmi
İktisadi "Üçüncü Yol" Tartışması
Sosyal Yapı ve Bölünmeler
Sosyal Sınıf
Sınıf Temelli Politikanın Yükselişi ve Düşüşü
Alt Sınıf
Irk
Toplumsal Cinsiyet

Siyasi Kültür, İletişim ve Meşruiyet

Düşünce Bağlamında Siyaset: Kültür ve İletişim
Yurttaşlık Kültürü veya İdeolojik Hegemonya
Kitle İletişim Araçları ve Siyasi Anlamda İletişim
Sosyal Sermayede Düşüş
Meşruiyet ve Siyasi İstikrar
İktidarı Meşrulaştırma
Meşruiyet Krizleri
Devrimlerin Sebebi
Marksist Devrim Teorileri
Marksist Olmayan Devrim Teorileri

Temsil, Seçimler ve Oy Kullanma

Temsil
Temsil Teorileri
Mütevelli Modeli
Delege Modeli
Vekâlet Modeli
Benzerlik Modeli
Seçimler
Seçimlerin İşlevleri
Seçim Sistemleri
Seçimlerin Anlamı
Oy Verme Davranışı
Oy Verme Teorileri
Parti Kimliği Modeli
Sosyolojik Model
Akılcı(Rasyonel) Tercih Modeli
Hakim İdeoloji Modeli

Partiler ve Parti Sistemleri

Parti Siyaseti
Parti Biçimleri
Partilerin İşlevleri
Temsil
Seçkinler Sınıfı Oluşturma ve İstihdam Etme
Hedef Belirleme
Çıkarları İfade Etme ve Gerçekleştirme
Sosyalleşme ve Harekete Geçme
Hükümet Organizasyonu
Parti Organizasyonu
Parti Sistemleri
Tek Parti Sistemleri
İki Partili Sistemler
Baskın Parti Sistemleri
Çok Partili Sistemler
Partilerin Düşüşü

Grup Siyaseti ve Toplumsal Hareketler

Grup Siyaseti
Grup Türleri
Komünal Gruplar
Kurumsal Gruplar
Dernek Grupları
Grup Siyaseti Modelleri
Çoğulcu(Pluralist) Model
Korporatist Model
Yeni Sağ Modeli
Grup Siyaseti Tarzları
Çıkar Gruplarının Önemi
Grupların Etkilerini Gösterişi
Toplumsal Hareketler
Yeni Toplumsal Hareketler

Hükümet Mekanizması

Anayasalar, Hukuk ve Yargı

Anayasaların Sınıflandırılması
Anayasanın Amacı
Devletleri Yetkilendirmek
Yönetimde Denge Sağlamak
Özgürlüğü Korumak
Rejimleri Meşrulaştırmak
Anayasalar Önemli midir?
Hukuk
Hukuk, Ahlâk ve Siyaset
Yargı
Yargıçlar ve Siyaset

Meclisler

Meclislerin Rolü
Parlamenter Sistem ve Başkanlık Sistemi
Meclislerin İşlevleri
Yasama
Temsil
İnceleme ve Teftiş
Siyasete Katma ve Eğitme
Meşruiyet

Meclislerin Yapısı

Tek Meclisli Yapı ve Çift Meclisli Yapı
Komisyon Sistemleri

Meclislerin Performansları

Meclisler Politika Üretir mi?
Meclislerin Güç Kaybedişi
Disiplinli Siyasi Partiler
Liderlik Eksikliği
Çıkar Grupları ve Medya Gücü
Meclislerin Yükselişi

Siyasi İktidarlar

Yürütmenin Rolü

Yürütme
Siyasi Yürütmenin İşlevleri
Törensel Önderlik
Politika Üretmede Liderlik
Halk Liderliği
Bürokratik Liderlik
Kriz Liderliği

Yürütmenin Gücü

Başkanlar
Başbakanlar
Kabineler

Liderlik Siyaseti

Liderlik Teorileri
Liderlik Tarzları

Bürokrasiler

Bürokrasi Teorileri
Rasyonel-İdari Model
Güç Bloğu Modeli
Bürokratik Aşırı Arz Modeli

Bürokrasilerin Rolü

Bürokrasilerin İşlevleri

İdare
Siyasa Tavsiyesi
Çıkarları Dile Getirmek
Siyasi İstikrar

Bürokrasilerin Örgütlenmesi

Bürokratik Güç

Bürokratik Gücün Kaynakları
Bürokratların Kontrol Edilmesi
Siyasi Hesap Verilebilirlik
Siyasallaştırma
Karşı Bürokrasiler

Ordular ve Güvenlik Güçleri

Ordu ve Siyaset
Ordunun Rolü
Savaş Aracı
İç Düzenin Güvencesi
Çıkar Grubu
Sivil Düzenin Alternatifi
Ordunun Kontrol Edilmesi
Ordunun İktidara El Koyması

Polis ve Siyaset

Polisin Rolü
Toplum Polisliği
Siyasi Polislik
Polis Devletleri
Siyasi Kontrol ve Hesaba Çekilebilirlik

Politika Süreci ve Sistem Performansı

Politika Süreci

Karar Alma Teorileri
Rasyonel Aktör Modelleri
İkrementalizm Modelleri
Bürokratik Örgüt Modelleri
İnanç Sistemi Modelleri
Politika Sürecindeki Aşamalar
Başlatma
Oluşturma
Yürürlüğe Koyma
Sistem Performansı
İstikrar Performansı
Maddi Performans
Yurttaşlık Performansı
Demokrasi Performansı

Türk Siyaseti