İktisat

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

İçindekiler

İktisadın Temel Kavramlarına Giriş

İktisadın Tanımı

Temel İktisadi Kavramlar

Kıtlık, Tercih ve Fırsat Maliyeti

İstekler ve İhtiyaçlar

Mallar ve Hizmetler

Mallar

Hizmetler

Fayda,Değer ve Fiyat

Üretim ve Üretim Faktörleri

Temel Karar Birimleri

İktisadın Yöntemi

İktisadın Bölümleri

Mikro İktisat ve Makro İktisat

Pozitif ve Normatif İktisat

Üretim İmkanları Modeli

Modelin Varsayımları

Üretim İmkanları Tablosu

Üretim İmkanları Eğrisi

İktisadi Kavramlar ve Üretim İmkanları Eğrisi

Kıtlık,Tercih ve Fırsat Maliyeti

Üretimde Etkinlik

İşsizlik

Friksiyonel İşsizlik
Yapısal İşsizlik
Doğal İşsizlik
Konjonktürel İşsizlik

İktisadi Büyüme

İktisadi Sorun ve İktisadi Sistemler

Mikroekonomi

Arz, Talep ve Piyasa Dengesi

İktisada Giriş

Talep

Arz

Piyasa Dengesi

Elastikiyet

Fiyat Elastikiyeti

Tüketici ve Üretici Rantı

Tüketici Rantı

Üretici Rantı

Toplumsal Maliyet - Tüketici Fazlası Kaybı

Kamusal Mallar ve Dışsallıklar

Ekonomik Kıtlık, Olanaklar, Tercihler ve Fırsat Maliyeti

Üretim Olanakları

Göreceli Üstünlük

Marjinal Fayda ve Bütçe Doğrusu

Üretim Kararları ve Ekonomik Kâr

Ekonomik Kâr ve Fırsat Maliyeti

Ortalama (Toplam) Maliyet

Marjinal Maliyet

Marjinal Gelir

Kısa Vadede Maliyet Yapısı

Uzun Vadede Maliyet Yapısı

Emek ve Marjinal Ürün Geliri

Fiyat Farklılaştırması

Rekabet Çeşitleri

Tam Rekabet Piyasası

Tekelci Rekabet

Tekel Piyasa (Monopoli)

Oligopoli

Gizli Anlaşmalar ve Karteller

Oyun Kuramı ve Nash Dengesi

Nash Dengesi

Mahkum İkilemi

Kartel Hilesi

Oyun Teorisi ve Hileli Piyasa

Makroekonomi

Temel Makroekonomik Kavramlar

Çıktı ve Gelir
İşsizlik
Enflasyon ve Deflasyon

Makroekonomik Modeller

Toplam Talep-Toplam Arz (AD-AS)

IS-LM Modeli

Ekonomik Büyüme ve Ekonomik Kalkınma

Makroekonomik Politikalar

Para Politikası

Maliye Politikası

Makroekonominin Doğuşu

Klasik Yaklaşım

Keynesyen Yaklaşım

Parasal Yaklaşım

Yeni Klasik Yaklaşım

Yeni Keynesyen Yaklaşım

İktisat Tarihi

Ayrı Bir Alan Olarak Gelişimi

Nobel Ödüllü Ekonomik Tarihçiler

Önemli Ekonomik Tarihçiler

Ekonomik Tarih ve Ekonomi

Ekonomik Tarih ve Kapitalizmin Tarihi

İktisadi Düşünceler Tarihi

İlk ve Orta Çağlarda İktisadi Düşünce

Eski Uygarlıklar Bazında İktisadi Düşünce

Antik Yunan
Çin
Hindistan

Dini Bazda İktisadi Düşünce

Yahudiliğin Sosyal ve Ekonomik Doktrinleri
Hristiyan Dünyası'nda İktisadi Düşünce
Skolastizm
S.T. Thomas Aquinas
Nicolas Oresmius
İslam Dünyasında İktisadi Düşünce
İbn-i Haldun
Fârabi

Merkantilizm

Klasik Dönem Öncesi İktisadi Düşünce

İngiliz Aydınlanması

John Locke

David Hume

Fizyokrasi

Klasik Dönem

Adam Smith

Ulusların Zenginliği

Görünmez El

Thomas Malthus

David Ricardo

Jeremy Bentham

Jean-Baptiste Say

John Stuart Mill

Sosyalist Düşüncenin Doğuşu

Karl Marx

Das Kapital

Marksizm

Alman Tarihçi Okulu

Marjinalizm

William Stanley Jevons

Carl Menger

Léon Walras

Neoklasik İktisat

Alfred Marshall

Avusturya Okulu

Ludwig Von Mises

Friedrich Hayek

Vilfredo Pareto

Sosyalist Planlama Tartışması

Kurumcu İktisat

Keynesyen Ekonomi

John Maynard Keynes

Paracı İktisat Okulu (Monetarizm)

Chicago Okulu

Milton Friedman

Gary Becker ve Rasyonel Seçim Teorisi

Neoliberalizm

Uluslararası Ekonomi

Kapsam ve Metodoloji

Klasik Teori

Uluslararası Ticaret

Modern Analiz

Faktör Fiyat Eşitliği

Ticaret Şartları

Ticaret Politikaları

Uluslararası Finans

Kapsam ve Metodoloji

Döviz Kurları ve Sermaye Hareketliliği

Finans Politikaları ve Finansal Kurumlar

Uluslararası Finansal İstikrar

Göç

Küreselleşme

Türkiye Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Kökenleri

Tarım Ekonomisinde Ana Konular
Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynaklar
Gıda ve Tüketici Ekonomisi
Üretim Ekonomisi ve Tarım Alanı Yönetimi

Kalkınma Ekonomisi

Profesyonel Kuruluşlar

Ek Okumalar

İşletme Ekonomisi

Konu

Terimin Kullanımındaki Belirsizlik

Çeşitli Üniversitelerden Yorumlar

Ekonometri

Lineer Regresyon

Teori

Yöntemler

Örnek

Sınırlamalar ve Eleştiriler

Ekonomik Gelişim

Çevre Ekonomisi

Piyasa Başarısızlığı

Dışsallık

Dışsallıkta Mülkiyet Hakları

Kamu Yararı ve Kamu Malları

Değer Biçme

Çözümler

Diğer Alanlarla İlişki

Temel Akademik ve Mesleki Kuruluşlar

Hukuk ve Ekonomi

Köken ve Tarih

Pozitif ve Normatif Hukuk ve Ekonomi

Pozitif Hukuk ve Ekonomi

Normatif Hukuk ve Ekonomi

Önemli Akademisyenler

Etkileri

Eleştiriler

Rasyonel Seçim Teorisi

Pareto Verimliliği

Tepkiler

Güncel Gelişmeler

Sağlık Ekonomisi

Sağlık Sektöründe Talep

Sağlık Sektöründe Arz

Sağlık Sektörü Piyasası

Sağlık Hizmetlerinde Finansman Yöntemleri

Gelişmiş Ülkelerde Sağlık Finansman Yöntemleri

Türkiye’de Sağlık Harcamalarının Finansmanı

Türkiye’de Sağlık Finansmanı Sorunları

Politik Ekonomi

Etimoloji

Güncel Yaklaşımlar

İlgili Bilimdalları

Bölgesel Ekonomi

Bölge, Bölgesel Ekonomi, Bölgesel Kalkınmanın Tanımı

Bölgesel Ekonomi ve Bölgesel Kalkınmaya İlişkin Kavram ve Teoriler

Neoklasik ve Keynezyen Teoriler

Yapısal Değişim Teorileri

Bölgesel Politika Amaçları, Bölgesel Gelişme ve Sermaye

Bölgesel Gelişme, Beşeri Sermaye ve Yenilik

Bölgesel Gelişme, Altyapı ve KOBİ’ler

Avrupa Birliği Bölgesel Politikaları

2000’li Yıllar Öncesinde Türkiye’deki Bölgesel Politikalar

2000’li Yıllarda Türkiye’de Bölgesel Politikalardaki Dönüşüm Süreci

Türkiye’deki Bölgesel Politikaların Temel Özellikleri

Kamu Ekonomisi

Vergilendirme

Kamu Malları

Fayda Maliyet Analizi

Davranışsal Ekonomi

Tarihçe

Eleştiri

Yanıtları

Uygulanan Alanlar

Beklenti Teorisi

Zamanlararası Seçim

Davranışsal Ekonominin Diğer Dalları

Davranışsal Finans

Finansal Modeller

Oyun Teorisi

İnsan Dışındaki Hayvanlarda Ekonomik Muhakeme

Evrimsel Psikoloji

Yapay Zeka Makineler

Önemli Teorisyenler

Ekonomi
Psikoloji
Finans

Enerji Ekonomisi