Çoğulcu(Pluralist) Devlet

Uluslararası İlişkiler Wiki sitesinden
Dikmenselin (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 09:56, 12 Kasım 2020 tarihli sürüm
(fark) ← Önceki hâli | En güncel hâli (fark) | Sonraki hâli → (fark)
Şuraya atla: kullan, ara

Çoğulcu devlet düşünceler, Marksist ve Weberci devlet görüşlerinin ortasında yer alır ve bir şekilde iki teorik fikir arasında köprü kurmaya çalışır. Çoğulcular, devleti kısmen bağımsız bir güç / yapı olarak tanımlar. Bağımsız yapının işleyişinin arkasında, farklı çıkar gruplarının destekçileri tarafından oluşturulan demokratik kurumların işleyişi yatmaktadır. [1] Çoğulculuk, farklı inançlara, geçmişlere ve yaşam tarzlarına sahip insanların aynı toplumda bir arada yaşayabileceğini ve siyasi sürece eşit şekilde katılabileceğini savunan bir politik felsefedir. Geniş anlamda çoğulculuk, çeşitliliğe ve farklılıkların varlığına inanç ve bağlılık anlamına gelir; dar anlamda siyaset, gücün dağılımı ile ilgilidir. [2] Çoğulculuk; karar vericilerin tüm toplumun "ortak yararına" katkıda bulunan çözümleri, müzakere etmeye yönlendireceğini varsayar. Bazı durumlarda azınlık gruplarının kabulünün ve entegrasyonunun medeni haklar kanunları gibi mevzuatla sağlanması ve korunması gerektiğini kabul ederler. Hükümette farklı çıkarlara, inançlara ve yaşam tarzlarına sahip insanların barış içinde bir arada yaşamalarını ve yönetim sürecine katılmalarına izin verilmesini öngörür. Çoğulcular, bir takım rakip çıkar gruplarının gücü paylaşmasına izin verileceğini kabul ederler. Bu anlamda çoğulculuk, demokrasinin temel bir unsuru olarak kabul edilir. Çoğulcular, devletin sadece en yüksek kurum olmadığını detaylandırdılar. Aksine, diğer kurumlar gibi devlet de toplumun kurumlarından biridir. Egemenlik onun özel mülkü değildir. Çoğulcu devlet, "tek bir yetki kaynağının olmadığı bir durumdur". Ayrıca 1950'lerde ve 1960'larda büyük bir üne sahip olan çoğulcu teori, liberal düşünceye dayanır. Dolayısıyla çoğulcu yaklaşım aslında liberal demokratik devletlerin bir tür meşrulaştırılmasını sağlar.

Çoğulcu teoriler, siyasi gücün ekonomik güçten analitik olarak ayrı görülmesi gerektiğini ve elitistlerin aksine gücün tek bir grubun elinde yoğunlaşmadığını, ancak çeşitli gruplar ve aktörler arasında geniş çapta dağıldığını gösterir. Çoğulcu gücün merkezi, tüm bölge sakinlerinin bireysel veya grup eylemi yoluyla politik olarak aktif olma şansına sahip olmasıdır. Politika yapımında görüşler yalnızca temsili seçimler yoluyla değil, aynı zamanda grup siyasetinin katılımcı mekanizması aracılığıyla da ifade edilir. Karar verme süreci, devlet kurumlarının arabulucu olarak hareket ettiği farklı gruplar arasındaki sadece bir sonuçtur. Çoğulcu yaklaşımı benimseyenler, kararların kamuoyu, çıkar grupları, bürokrasi ve siyasi liderler gibi çeşitli aktörler arasındaki rekabet ve uzlaşma sürecinin sonunda alındığına işaret etmektedir. Karar alma süreci, bu aktörler arasında koalisyonlar, karşı koalisyonlar, pazarlık ve uzlaşma sürecidir. Devlet, toplumdaki zayıf grupları kamu yararı için korumak amacıyla gruplar arasında dengeleme ve tahkim görevlerini yerine getirir. [3] Bu felsefe, siyasi kaynakların çokluğu nedeniyle hiçbir grubun bu sürece hakim olma eğiliminde olmadığını gösterir.

Çoğulcu geleneğe göre toplumdaki güç, bu gücü dengeleyecek örgütlerin oluşmasına yol açacaktır. Daha açık bir ifadeyle; iktidarı dengeleyecek çeşitli aktörler oluşur ve bu aktörler iktidarı çeşitli noktalardan etkiler ancak bu güç üzerinde tam hakimiyetleri yoktur. Öte yandan çoğulcu yaklaşıma göre siyasi süreç bir seçim ve rekabet olarak değerlendirilir. Görüldüğü gibi toplumdaki çeşitli grupların iktidar konusunda rekabeti vardır, ancak bu rakip gruplar arasında geniş bir fikir birliği vardır. Çoğulculuğu çatışma teorisinin temel özelliklerine göre değerlendirdiğimizde; çoğulcu yaklaşıma göre bireylerin ve grupların çeşitli çıkarları vardır ve bu nedenle rekabet içindedirler. Çoğulculuğun bu özelliğinden dolayı toplumda belli bir çatışma olduğunu kabul eder. Ancak çatışma teorisinin ikinci varsayımında olduğu gibi çoğulculuğa göre de toplumda eşitsiz bir güç dağılımı yoktur ve tüm gruplar arasında eşitliğe yakın bir durum vardır.[4]

Bazı düşünürlerce çoğulcu devlet anlayışı, dernekler birliği olarak hem bir kamu gücü olan, kamu barışını sağlayabilen bir devlet hem de bu barışı hukukun üstünlüğü yoluyla sürdüren bir hukuk düzeni olarak tanımlanır. Vatandaşlardan özgürce oluşturulan dernekler tarafından ne kadar çok topluluk çalışması yapılırsa o kadar iyidir. Çoğulcu devletin temel görevi, temel görevi derneklerin özgürlüğü için koşullar yaratmak ve bunlar aracılığıyla bireysel vatandaşların hedeflerini gerçekleştirmektir. Ortaklıkların haklarını tanımlarken çoğulcu bir hukuk düzeni, kendi iç karar prosedürleri tarafından belirlenen özerklik ve kalkınma haklarına gereken önemi verecektir. Ayrıca, istikrarlı ve eşitlikçi etkileşimlerini sağlamak için derneklerin davranışlarını da izleyecektir. [5]

Hazırlayan: Selin Dikmen

Kaynakça

  1. Şinasi Öztürk, "Politik Organizasyon Olarak Devlet ve Kapitalizm", (SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015)
  2. Andrew Heywood, "Siyasetin Temel Kavramları", Çev. H. Özler,(Ankara: Adres Yayınları, 2015)
  3. T.J. Dastoor. "Challenging State Theory", (U.S. state of Ohio: University of Cincinnati, 1994)
  4. Feride Acar ve Hasan Faruk Uslu, "Siyaset Sosyolojisi: Temel yaklaşımlar, Yeni tartışmalar" (Ankara: Dipnot Yayınları, 2016).
  5. G.D.H.Cole, J.N.Figgis, ve H.J.Laski, "The Pluralist Theory Of The State", (New York: Taylor & Francis e-Library, 2005)